Noticias/News/Notícies

La Direcció General de Pesca i Acció Maritima encarrega a SUBMON l’assessorament tècnic pel seguiment i vigilància de les praderies submarines de Catalunya

on 12 de Desembre de 2008

Submón realitzarà per encàrreg del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR) el Servei de Manteniment de la Xarxa de Vigilància de la Qualitat Biològica dels Herbassars de Fanerògames Marines de la costa catalana i la Difusió del seu estat, durant els anys 2008, 2009 i 2010.

Les fanerògames marines, són plantes que formen praderies d’elevat interès ecològic i pesquer, anomenades també alguers o herbassars. La Posidonia oceanica és una de les espècies més comuns però n’hi ha d’altres, com la Cymodocea nodosa o Zoostera Noltii, totes elles protegides per lleis autonòmiques, estatals i europees. La Posidònia, està a més, inclosa dins de la Directiva Europea d’Hàbitats.

A Catalunya, el Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural (DAR) és qui treballa des de 1991 en la protecció d’aquests ecosistemes, a través de la promoció de la declaració de les fanerògames marines com espècies protegides (Ordre del 31 de juliol, DOGC num. 1479 de 12/08/91) prohibint la destrucció, venda, compra i ús.

Actualment, el reglament (CE) nº 1967/2006, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers al Mediterrani, prohibeix la pesca, sobre fanerògames marines, en particular sobre Posidonia oceanica.

Submón és l’encarregada de la realització del seguiment, difusió i divulgació de l’estat de les praderies de fanerògames marines de Catalunya durant el propers 2008, 2009 i 2010. Aquesta feina es realitza per encàrrec del DAR i serà tractada des de les diferents vessants de la seva gestió, com es l’ancoratge, l’activitat pesquera, l’educació ambiental, el voluntariat i la participació i col•laboració amb xarxes de seguiment d’altres comunitats i paisos.

Share this post:
rootLa Direcció General de Pesca i Acció Maritima encarrega a SUBMON l’assessorament tècnic pel seguiment i vigilància de les praderies submarines de Catalunya

Related Posts

Take a look at these posts