Noticias/News/Notícies

Iniciem nou projecte pel desenvolupament local participatiu, a través de l’impuls de la economia blava al Cap de Creus.

on 19 de July de 2019

En el marc del projecte Dofins de tramuntana iniciat l’any 2017 per SUBMON, donem començament a un nou programa d’activitats i generació de nous productes turístics, en col·laboració amb el GALP amb el suport dels Ajuts Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

En aquesta nova iniciativa s’implementaran accions que integren els sectors pesquer, turístic i mediambiental per a la protecció i estudi de la població del dofí mular a la zona del Canyó de Creus. Les accions d’aquest programa, estaran centrades en formació específica per a la promoció de pesca-turisme, ecoturisme, citizen science, màrqueting, complementades per accions d’investigació participativa sobre la caracterització de les escombraries recollides per les arts de pesca, aprofundint encara més en el coneixement de les amenaces i l’entorn d’aquesta població de dofins mulars a la mediterrània. S’espera amb aquesta nova campanya obtenir noves dades sobre la població i el seu comportament, així com una avaluació ambiental d’aquest entorn que afavoreixi la integració tant dels sectors econòmics com de la societat en general, en la conservació i coneixement d’aquests cetacis. Amb aquesta iniciativa, ens sumem a una aposta innovadora, que promou una economia blava amb un segell propi per la conservació del territori.

D’una banda, la zona del Cap de Creus, i més específicament el Canyó de Creus, és on hi ha una major densitat de població del dofí mular de la costa catalana, on la interacció pesquera ha resultat ser un vector força important de la presència de l’espècie en la zona. D’altra banda, el component turístic, clarament estacional crea un impacte ambiental i social molt concentrat en els mesos d’estiu.

D’una banda, la zona del Cap de Creus, i més específicament el Canyó de Creus, és on hi ha una major densitat de població del dofí mular de la costa catalana, on la interacció pesquera ha resultat ser un vector força important de la presència de l’espècie en la zona. D’altra banda, el component turístic, clarament estacional crea un impacte ambiental i social molt concentrat en els mesos d’estiu.

Por otro lado, el componente turístico, claramente estacional crea un impacto ambiental y social muy concentrado en los meses de verano.

Conscienciar, sensibilitzar i sobretot involucrar tant els pescadors com els operadors turístics de la zona en la conservació d’aquesta espècie i dels valors naturals de l’àrea, pot donar un valor afegit als sectors, contribuint a generar benefici gràcies a la creació d’un nou producte turístic.

Les accions que es duran a terme s’han dividit en tres grups:

  1. Curs d’introducció a la comercialització de productes d’ecoturisme, incloent eines de comercialització de productes en mercats nacionals i internacionals:

Amb la col·laboració de Travelecoology, es desenvoluparan els cursos d’introducció a la comercialització de productes d’ecoturisme, incloent eines de comercialització de productes en mercats nacionals i internacionals. Es proporcionaran també materials amb informació pràctica sobre el sector del turisme, la caracterització del mercat, les oportunitats i els reptes associats a l’eco-turisme en general i les activitats de pesca-turisme en particular, així com estratègies i eines de promoció i comercialització de productes ecoturístics.

  1. Implicació del sector pesquer mitjançant una prova pilot, en la conservació de l’hàbitat mitjançant la conscienciació en el tema dels plàstics i la seva participació en l’obtenció de dades científiques.

Amb la participació del sector pesquer i un observador a bord, es farà una prova pilot per analitzar i caracteritzar les deixalles recollides a cada calada, incloent dades com el seu origen, el tipus de material del què estan constituïdes, la zona de pesca, la fondària i altres dades ambientals, així com, de forma aproximada, la quantitat de biomassa pescada d’espècies comercials, segons les caixes per espècie i la quantitat de descarts. Aquesta prova pilot permetrà avaluar el protocol a establir i l’èxit de l’experiment.

Les sortides de la prova pilot es realitzaran en les embarcacions d’arrossegament que actualment funcionen com a pesca turisme (Costa Mediterrània & Armonia Uno), amb la intenció de fomentar també la conscienciació sobre la problemàtica dels plàstics al mar. D’aquesta manera, es pretén no només donar a conèixer la importància del paper dels pescadors en la recollida de deixalles del mar i promoure la seva implicació directa, sinó també, fer-los partícips en la sensibilització de turistes i de la ciutadania en general durant les seves activitats de pesca-turisme. Amb aquesta actuació, s’elaboraran mapes de distribució per a la comparació i relació amb la presència de plàstics a cada zona de pesca.

Addicionalment, s’incorpora el valor afegit del registre acurat de la presència de dofins mulars i altres cetacis per calada, diferenciant el seu comportament, segons si s’estan alimentant darrera la xarxa o si només estan de pas, sempre relacionat amb la zona de pesca i les espècies comercials.

La importància d’obtenció d’aquestes dades és que permetrà tenir informació addicional des d’una altra perspectiva, important per la comparació de les dades aportades pels pescadors del projecte Dofins de Tramuntana i de la campanya científica del projecte.

  1. Desenvolupar material de formació i educació dirigit a operadors del sector turístic per contribuir en la generació de dades científiques.

S’elaborarà el material formatiu “Dofins de Tramuntana: descobrint un nou entorn”, que serà completament gratuït per als operadors turístics del territori i per les associacions d’educació ambiental. Aquest material inclourà dades sobre la distribució dels cetacis del Canyó de Creus, l’abundància, l’estatus de la població i addicionalment una guia per realitzar la identificació d’espècies (foto-identificació), Xarxa de voluntariat ambiental, albiraments des de mar, presa de dades (citizen science) i bones pràctiques d’actuació.

Addicionalment, es realitzaran 2 cursos de 4 hores de durada cada un. Programats pels dies 17 de juliol a Llançà i 24 de juliol a Vilajüiga, implicant diferents operadors turístics incloent una fase pràctica per a la presa de dades de cetacis des del mar i des de terra, segons el grup objectiu per reforçar les fases teòriques i aprofundir en el coneixement adquirit.

Amb la il·lusió i el convenciment que aquesta nova campanya dins del projecte Dofins de tramuntana, arribi a ser la continuació d’una relació de cooperació i win-win, entre els sectors mediambiental, pesquer i turístic, establint bases fortes i innovadores en el sector de l’economia blava. Esperem que els resultats permetin ampliar i avançar en la realització del projecte amb la participació de més pescadors i la participació de totes les confraries col·laboradores de Dofins de Tramuntana.

SubmonIniciem nou projecte pel desenvolupament local participatiu, a través de l’impuls de la economia blava al Cap de Creus.

“DELFINES DE TRAMUNTANA” SIGUE SU CAMPAÑA ESTE AÑO.

on 19 de March de 2019

EL PROYECTO “DELFINES DE TRAMUNTANA” SIGUE SU CAMPAÑA CENTRÁNDOSE EN EL TRABAJO COLABORATIVO CON LOS PESCADORES Y LAS PESCADERÍAS PARA FOMENTAR LA PESCA SOSTENIBLE EN EL ÁREA.

El proyecto se realiza con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP.

El cañón de Creus, junto con la zona de Liguria, es una de las zonas más productivas del Mediterráneo occidental y que alberga mayor biodiversidad en sus aguas y fondos marinos, tal y como indican diversos estudios científicos realizados en el área. Se encuentra incluida en el espacio de la Red Natura 2000 LIC ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León.

A principios de los años 2000, fue destacada como la zona con mayor densidad de delfín mular (Tursiops truncatus) a lo largo de la costa catalana. En conjunto, el área ofrece un hábitat de vital importáncia para la población de delfín mular del Mediterráneo. El delfín mular es una de las especies más sensibles y vulnerables a la interacción pesquera, siendo éste un problema bien documentado en el Mediterráneo catalano-balear.

En el 2017, SUBMON inició un proyecto de trabajo conjunto con los pescadores de la zona para evaluar el estado de la población de delfines y el grado de interacción que tienen con la flota pesquera de arrastre del área de estudio. Se les realizaron reuniones a las cofradías y encuestas a los pescadores de los puertos de Llançà, Port de la Selva y Rosas; además de talleres participativos para transmitir, sobretodo a los pescadores, la importancia de su participación en el proyecto.

Gracias a este trabajo, se comprobó que existe una interacción clara entre la pesca de arrastre y las poblaciones de delfín mular, sobre todo durante la pesca que se realiza cerca de la costa. Los pescadores coinciden que se pueden ver delfines todo el año, pero que hace 50 años la población era mayor. También mencionan que en los últimos 4-5 años han vuelto a ver más delfines.

Los buenos resultados del trabajo colaborativo con el sector pesquero permiten que este año se siga la campaña y se incluyan acciones de trabajo directo con pescaderías y comercios de la zona. Especialmente, el objetivo de este año se centra en la creación de espacios de participación conjunta con el sector pesquero, la administración local y autonómica y el sector de consumo (pescaderías, productores de pescado, etc.) que permitan la creación y desarrollo de alternativas comunes. Se espera que estas alternativas potencien la revalorización del producto pesquero de la zona y que ayuden a la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos del Cabo de Creus.

Por un lado, se desarrollará una campaña de sensibilización local para divulgar la importancia del consumo de estos productos pesqueros, que provienen de la pesca responsable y que sigue buenas prácticas, minimizando así el impacto sobre los cetáceos. Por el otro lado, se crearán espacios de participación conjunta donde se desarrollarán talleres de participación, además de realizar pruebas piloto con pescadores que implementan buenas prácticas. 

Finalmente, seguiremos con la campaña de estudio de la población de delfín mular de la zona con metodologías de Foto-Identificación y, además, estudiaremos la interacción pesquera existente gracias al programa de voluntariado ambiental, en el que se trabajará para formar a los voluntarios que participarán en el proyecto.

Submon“DELFINES DE TRAMUNTANA” SIGUE SU CAMPAÑA ESTE AÑO.

La iniciativa de #PeixdeCustòdia amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona aporta dades sobre els hàbits de consum de peix de la ciutat de Barcelona.

on 5 de February de 2019

El passat mes d’octubre el projecte de #PeixdeCustòdia iniciava la seva campanya basada en la conscienciació per a un consum responsable de peix, sota els principis de sostenibilitat i responsabilitat.

La iniciativa promou el consum de peix que estigui pescat amb arts que respectin l’ecosistema marí i les seves espècies; també promou la pesca amb arts tradicionals, ja que és pesca més selectiva i té menys impacte amb la destrucció del fons marí; alhora que també es promou el consum d’altres espècies menys conegudes pels consumidors, amb l’objectiu de disminuir la pressió pesquera en una desena de espècies, les quals estan en sobreexplotació.

En aquesta edició s’ha donat continuïtat a la campanya, però ha estat centrada en conèixer els hàbits de consum de peix dels consumidors. Per tant, la campanya ha consistit en la realització d’un total de 157 enquestes als consumidors; 59 de les quals han estat realitzades a peu de carrer; i les 99 restants han estat respostes de les enquestes online.

De les enquestes realitzades destaquem les dades més rellevants sobre els hàbits de consum de peix dels ciutadans/es de la ciutat de Barcelona:

On comprem el peix?

En relació a l’establiment on es compra el peix no existeixen grans diferències. El 35% dels enquestats/des prefereixen la compra de peix al mercat municipal, seguit del 30% que prefereixen la compra al supermercat i el 29% ho fan a la botiga de barri.

En canvi, quan analitzem les dades per gènere i edat, el patró del lloc de consum canvia de forma substancial. Gairebé la meitat de dones d’entre 18 a 30 anys prefereixen comprar peix al supermercat (46% respecte als altres llocs), mentre que el següent grup d’edat (de 31 a 40 anys) compra majoritàriament el peix al mercat municipal (52%), de 41 a 50 anys consumeixen al mercat municipal (31%), seguit de ben a prop el consum a la botiga de barri (27%) i de 51 a 64 anys prefereixen la compra a la botiga de barri (41%).  La majoria de les dones de més de 65 anys compren a la botiga de barri (62%).

En el cas dels homes enquestats, de 18 a 30 anys prefereixen el consum al mercat municipal (43%) respecte a la resta d’establiments, la franja de 31 a 40 anys consumeixen al supermercat amb un destacat 80%, la següent franja d’edat (41 a 50 anys) prefereix el consum al mercat municipal (52%), la preferència dels homes de 51 a 64 anys és al mercat municipal (55%), i per acabar, la franja d’edat de més de 65 anys prefereixen comprar a la botiga de barri (75%).

Quines espècies de peix coneixem com a consumidors

Bàsicament com a consumidors coneixem i consumim majoritàriament 10 espècies: el lluç (16%), el salmó (15%), el rap (10%), la tonyina (8%), la gamba (7%), el calamar (6%), el seitó (6%), el musclo (5%), la sardina (5%), el bacallà (5%), el llenguado (4%), la sípia (4%) i el llobarro (3%). Aquestes són les 10 espècies més anomenades pels enquestats/des (96%), seguit de 28 espècies més, però que no han estat anomenades en més de deu vegades. Tenint en compte que existeixen unes 500 espècies de peixos i marisc comestibles, i que d’aquestes 500 únicament arriben a les llotges catalanes un centenar d’espècies, observem que el consum es troba concentrat en un 10% de les espècies comestibles, el que d’una banda crea una sobrepressió pesquera sobre espècies més conegudes, però de l’altre aporta informació sobre el mercat potencial de donar a conèixer altres espècies . A més a més, els factors que més influeixen en l’elecció del peix de compra són la facilitat per cuinar-lo, el preu  i les espines.

Per aquest motiu la iniciativa #PeixdeCustòdia presenta espècies poc conegudes o inclús desconegudes per als consumidors, però que tenen un elevat valor gastronòmic, a partir de diversos receptaris. I d’aquesta manera disminuir la pressió pesquera en una desena d’espècies.

El consumidor responsable

En quant a l’interès dels consumidors/es en consumir peix “de proximitat”, és a dir, pescat en les costes catalanes, gairebé dos terços dels enquestats/es prioritzen les espècies de proximitat. No obstant, el peix de proximitat no indica la forma de captura del peix o si l’art de pesca és o no de baix impacte.

Pel que fa a la informació de la espècie en venda, més de la meitat dels enquestats/des mira la informació de l’etiqueta si hi és.  Aquest es un punt força important, ja que l’etiquetatge és un dels punts més conflictius en el tema de la venta de peix i tot i que es obligatori, molt poques peixateries segueixen la normativa.  No obstant, el coneixement sobre l’etiquetatge obligatori de les espècies entre els consumidors/es ha augmentat un 30 % respecte al 2017.

Cal destacar que hi ha hagut un augment en la consciencia dels consumidors referent al coneixement de l’efecte negatiu d’algunes arts de pesca amb els mamífers marins (de 31% a 60%).

Per concloure, destaquem que la coneixença del producte #PeixdeCustòdia ha augmentat un 5% respecte a l’any 2017. Tanmateix, gairebé un 99% dels enquestats opina que la població en general no està ben informada sobre la situació de la pesca i les problemàtiques ambientals relacionades amb aquesta, alhora que opinen que els hi agradaria rebre informació al respecte.

SubmonLa iniciativa de #PeixdeCustòdia amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona aporta dades sobre els hàbits de consum de peix de la ciutat de Barcelona.

Approaching the ocean to the classrooms through hands-on activities.

on 30 de January de 2019

VIRTUE-s (Virtual Interactive Resources and Tools in Universal Education-of the Sea), a three years Erasmus+ funded project,focuses on developing innovative, digital and practical tools to increase the quality of teaching natural sciences using ocean-based examples. The methodology used is simple and inexpensive: discs for fouling experiments in the sea.

VIRTUE was born in Sweden in the 70s as a national marine school project. Based on this project, the VIRTUE-s project emerged. VIRTUE-s focuses on developing innovative, digital and practical tools to increase the quality of teaching natural sciences using ocean-based examples. It is a tool for enabling students to take initiative and carry out experiments with aquatic environments. The project provides the opportunity to take an investigate approach to one’s work, setting up experiments, carrying out measurements in the field, classroom or laboratory and interpret and report the results. Furthermore, the methodology used is simple and inexpensive: discs for fouling experiments in the sea.

1. VIRTUE-s rack after two months in the water.

Why VIRTUE-s?

  • It is suitable for all ages, from kindergarten to adult education, and it is easy to get started
  • I can be used in several subjects at school
  • It can help to establish contact with other schools around Europe
  • The tests can be carried out in both saltwater and freshwater

Partners involved in the project

VIRTUE-s has eight partners (five scientific partners and three school partners) from Sweden, Germany, Spain and USA. The scientific partners are the University of Gothenburg, GEOMAR, Hogskolan Vast , University of Maryland Center for Environmental Science and SUBMON. The school partners are Öckerö seglande gymnasieskola, Hebbelschule Kiel and Daina-Isard .

Activities that will take place

In the course of the project, different activities are taking place, including a MOOC (Massive Open Online Course), two teacher training courses and different videos created by the schools partners. Also, VIRTUE-s teaching packages are created based in the methodology of the project to help teachers implement the project at their schools.  All the material will be developed in five different languages (English, German, Swedish, Spanish and Catalan).

SUBMON is the partner in charge of the MOOC’s development, which consist in a series of Webinars on the following topics: introduction to VIRTUE-s and its materials, marine biofouling and biodiversity, Ocean Literacy and how to organise hands on activities in the classroom that will be held next year.

Furthermore, SUBMON will be the VIRTUE-s hub in Spain.

Would you like to have more information? You can write us an email to [email protected]

Follow the project in social media with the hashtag #VIRTUESeaProject

3. Teacher training course held last September. Another edition will be held on September 2019.
SubmonApproaching the ocean to the classrooms through hands-on activities.

Incorporació de nou personal

on 12 de November de 2018

El passat 31 d’octubre, gràcies a la subvenció atorgada per la la Generalitat de Catalunya pel SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya –, s’ha incorporat al nostre equip la Mireia Peris Martínez.

Aquest Contracte de treball s’ha efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%  “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

La Mireia és graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Tècnica en Comunicació i Educació Ambiental especialitzada en la Interpretació del Medi Marí (Instituto Erudite).

La feina que desenvolupa a SUBMON s’emmarca dins l’àrea de comunicació i màrketing.

SubmonIncorporació de nou personal

Incorporació de nou personal

on 30 de October de 2018

El passat 22 d’octubre, gràcies a la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya pel SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya –, s’ha incorporat al nostre equip la Laura Busquier Anglès.

Aquest contracte de treball s’ha efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89% “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

La Laura és graduada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgraduada en Gestió de Costes per l’Ulster University (Regne Unit). La feina que desenvolupa a SUBMON és de suport tècnic en el desenvolupament de projectes europeus relacionats amb l’ús i l’aprofitament sostenible del medi marí, aquestes tasques s’emmarquen dins el projecte Wildsea.eu.

SubmonIncorporació de nou personal

SUBMON participa en un projecte per millorar la formació ambiental dels guies de busseig de la Costa Brava

on 8 de October de 2018

Al llarg del passat mes de setembre s’han dut a terme un total de 13 cursos de formació en diferents municipis de la Costa Brava, en els que han participat un total de 201 monitors/es, guies i directors/es de centres d’immersió.

El projecte “Formació de monitors i guies de busseig -ecoguies- per a la conservació dels hàbitats marins i d’interès pesquer de la Costa Brava” és una iniciativa de l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub i del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava i està cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Els objectius d’aquest projecte han estat, per un costat, donar a conèixer i posar en valor els hàbitats submarins i d’interès pesquer de la Costa Brava i, per l’altre, fomentar la pràctica d’un busseig més sostenible, per tal de garantir-ne la seva conservació. Per potenciar aquesta pràctica més respectuosa, el projecte s’ha centrat en fomentar les bones pràctiques i, sobretot, en formar i proporcionar eines a monitors/es i guies d’immersió per tal de poder prevenir i minimitzar els impactes sobre el fons marí.

Els cursos formatius s’han realitzat en 9 municipis pertanyents a la Costa Brava: Blanes, Cadaqués, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Port de la Selva, Roses, Tossa i Vall-llobrega.

SubmonSUBMON participa en un projecte per millorar la formació ambiental dels guies de busseig de la Costa Brava

Collaboration with the Science Based Management program of Haifa University, Israel

on 27 de June de 2018

On June 18th-22nd Submon attended the “2nd Conference on Science-Based Management of Marine and Coastal Resources: Anthropogenic impacts to the Mediterranean Sea”, hosted by University of Haifa and Leon H. Charney School of Marine Science.

2nd Conference on Science-Based Management of Marine and Coastal Resources: Anthropogenic impacts to the Mediterranean Sea

Dr. M. Gazo, from SUBMON, conducted the keynote talk on the second day of conference, with an overview of the anthropogenic impacts on marine mammals in the Mediterranean Sea. There were also 15 short presentations from student with updates on their PhD research projects. Manel Gazo is member of the steering committee that coordinates and gives supervision and feedback to the research conducted by PhD students on Mediterranean marine biology from the Science Based Management program of Haifa University.

There was also time to strengthen the relationship with the hosted institutions and the Israel Marine Mammal Research and Assistance Center (IMRACC) with a field visit to their cetacean study-site, sailing along the South coast of the country, and discussing new ways to cooperate in the framework of “top predator” projects: cetacean and sharks conservation and research.

Working with the IMRACC at their cetacean study-site in Southern Israel

We were very glad for the invitation and wishing to collaborate to implement new projects in the Eastern Mediterranean basin.

SubmonCollaboration with the Science Based Management program of Haifa University, Israel

Incorporació de nou personal

on 11 de June de 2018

Des de febrer de 2018 a través de la subvenció del Programa “la Caixa” empleo joven de la Fundació Bancaria “la Caixa” per a persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’ha incorporat al nostre equip l’Anna Lloveras.

Aquesta subvenció està cofinançada  per  la Unió Europea – Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

L’Anna és graduada en Biologia i Màster d’Oceanografia i Gestió del Medi Marí per la Universitat de Barcelona. La feina que desenvolupa a SUBMON s’emmarca en l’Àrea de Projectes fent tasques de tècnica i gestió de projectes.

 

SubmonIncorporació de nou personal

Citizen Science, marine turtles and vets

on 11 de June de 2018

Thanks to a Citizen Science project run by the Egyptian NGO HEPCA in the Red Sea, Submon’s veterinarians are currently following the case of a marine turtle injured by a propeller in the Red Sea, assessing its evolution over time without any handling or medical treatment.

Meet Altea, a green sea turtle (Chelonia mydas) that lives in Abu Dabbab, in the Egyptian coast of the Red Sea. Here, the NGO HEPCA leads the TurtleWatch Egypt Citizen Science program, in which tourists and dive guides send pictures and information on the sea turtles they find during their diving and snorkelling trips along the coast.

Altea, the green sea turtle of our story

End of April, tourists visiting the area sent pictures of Altea with a large carapace fracture, most probably caused by a propeller. There is no rehabilitation centre in that area, and together with the vets at SUBMON, it was decided not to intervene but to leave the animal alone and closely follow its evolution over time. Tourism operators and tourists in the area were asked for cooperation, and pictures and videos of the animal have arrived every week since then. The team of TurtleWatch Egypt and HEPCA also visit the area frequently to assess the animal.

The fracture on April 28th

So far the fracture seems to be healing nicely, and unexpectedly fast, without any obvious complications. Altea is behaving and eating normally, and maintains her body condition.

The fracture on May 14th

After 2 weeks the fracture filled up with a yellowish tissue, and it was obvious that the area was painful, as Altea was not cleaning itself around the fracture. But 2 weeks later things seemed to be improving, the fracture looked clean, and the algae had disappeared from the wound area.

Altea’s carapace on May 25th

There is probably still a long way to go before we can definitely say that Altea has survived this interaction, but this experience proves how powerful tools for research, awareness and conservation Citizen Science projects can become. And it definitely confirms that not all injured turtles have to be rushed to captivity, especially if there are no specialized and equipped rescue centres to treat the animal with minimal standards.

SubmonCitizen Science, marine turtles and vets